Privacy verklaring Fotocursus Velp

Wij – Fotocursus Velp – zijn wettelijk verplicht duidelijkheid te verschaffen over de verwerking en opslag van de persoonsgegevens die wij in het kader van onze bedrijfsvoering gebruiken en opslaan. In onderstaande tekst kun je lezen hoe wij met persoonsgegevens omgaan en hoe je invloed uit kunt oefenen op de opslag en verwerking van jouw gegevens.

De privacyverklaring van Fotocursus Velp

Fotocursus Velp, gevestigd aan Arnhemsestraatweg 24 6881 NG Velp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.fotocursusvelp.nl
Adres: Arnhemsestraatweg 24 6881 NG Velp
Telefonisch bereikbaar onder: 06-43277275
Emailadres: fotocursusvelp@gmail.com

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Fotocursus Velp verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier van onze website, één van de inschrijfformulieren en/of via direct telefonisch- of mailcontact.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fotocursusvelp@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens en op welke grondslag

Fotocursus Velp verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Fotocursus Velp verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Fotocursus Velp doet op geen enkele manier aan geautomatiseerde besluitvorming

Fotocursus Velp neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fotocursus Velp) tussen zit.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

Fotocursus Velp bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens worden minimaal twee jaar bewaard. Mocht er langer dan twee jaar geen gebruik zijn gemaakt van de persoonsgegevens dan worden de persoonsgegevens verwijderd.
Dit betekent concreet dat de persoonsgegevens van diegenen die langer dan twee jaar geen cursus bij ons hebben gevolgd en/of mee hebben gedaan aan een cursusclub activiteit worden verwijderd tenzij die persoon ons te kennen heeft gegeven het op prijs te stellen informatie over onze activiteiten te blijven ontvangen.

Delen van persoonsgegevens door Fotocursus Velp met derden

Fotocursus Velp verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Fotocursus Velp en cookies

Fotocursus Velp gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op zijn website.

Wat als je persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fotocursus Velp en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fotocursusvelp@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Fotocursus Velp wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligd Fotocursus Velp jouw gegevens

Fotocursus Velp neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fotocursusvelp@gmail.com

Vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking of opslag van persoonsgegevens?

Heb je vragen met betrekking tot de verwerking en/of opslag van persoonsgegevens dan kan je altijd contact opnemen met diegene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking- en opslag.
In het geval van Fotocursus Velp is dat S. van Wilsum. Hij is bereikbaar via fotocursusvelp@gmail.com.

Winkelwagen